Georg Philip Telemann

Telemann Georg Philipp 3 Fantasias Tuba Tu212

3 Fantasias
no. 7, 8, 9 from 12 Fantasias for violin
pour tuba solo

Telemann Georg Philipp 3 Fantasias Euphonium Tu213

3 Fantasias
no. 7, 8, 9 from 12 Fantasias for violin
pour euphonium solo

Telemann Georg Philipp 3 Fantasias Trombone Tb108

3 Fantasias
no. 7, 8, 9 from 12 Fantasias for violin
pour trombone solo

Telemann Georg Philipp 3 Fantasias Horn Co107

3 Fantasias
no. 7, 8, 9 from 12 Fantasias for violin
pour cor solo

Telemann Georg Philipp 3 Fantasias Trumpet Tp285

3 Fantasias
no. 7, 8, 9 from 12 Fantasias for violin
pour trompette solo

Telemann  Georg  Philip  Air De  Trompette  Tp178

Air de trompette
pour trompette et orgue

Telemann  Georg  Concerto  F  Dur  Co8A

Concerto F-Dur
pour 2 trompettes et piano