Georg Philip Telemann

Telemann Georg Philipp 3 Fantasias Tuba Tu212

3 Fantasias
no. 7, 8, 9 from 12 Fantasias for violin
for tuba solo

Telemann Georg Philipp 3 Fantasias Euphonium Tu213

3 Fantasias
no. 7, 8, 9 from 12 Fantasias for violin
for euphonium solo

Telemann Georg Philipp 3 Fantasias Trombone Tb108

3 Fantasias
no. 7, 8, 9 from 12 Fantasias for violin
for trombone solo

Telemann Georg Philipp 3 Fantasias Horn Co107

3 Fantasias
no. 7, 8, 9 from 12 Fantasias for violin
for horn solo

Telemann Georg Philipp 3 Fantasias Trumpet Tp285

3 Fantasias
no. 7, 8, 9 from 12 Fantasias for violin
for trumpet solo

Telemann  Georg  Philip  Air De  Trompette  Tp178

Air de trompette
for trumpet and organ

Telemann  Georg  Concerto  F  Dur  Co8A

Concerto F-Dur
for 2 trumpets and piano