Georg Philip Telemann

Telemann Georg Philipp 3 Fantasias Tuba Tu212

3 Fantasias
no. 7, 8, 9 from 12 Fantasias for violin
für Tuba solo

Telemann Georg Philipp 3 Fantasias Euphonium Tu213

3 Fantasias
no. 7, 8, 9 from 12 Fantasias for violin
für Euphonium Solo

Telemann Georg Philipp 3 Fantasias Trombone Tb108

3 Fantasias
no. 7, 8, 9 from 12 Fantasias for violin
für Posaune Solo

Telemann Georg Philipp 3 Fantasias Horn Co107

3 Fantasias
no. 7, 8, 9 from 12 Fantasias for violin
für Horn solo

Telemann Georg Philipp 3 Fantasias Trumpet Tp285

3 Fantasias
no. 7, 8, 9 from 12 Fantasias for violin
für Trompete solo

Telemann  Georg  Philip  Air De  Trompette  Tp178

Air de trompette
für Trompete und Orgel

Telemann  Georg  Concerto  F  Dur  Co8A

Concerto F-Dur
für 2 Trompeten und Klavier